สวัสดิการนิสิต

ทุนอุดหนุนการศึกษา และทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

ทุนอุดหนุนการศึกษา

เป็นทุนการศึกษาสำหรับ นิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยพิจารณาปีต่อปี

ประเภททุนการศึกษา

 1. เป็นทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียน ทุนประเภท ข (1) ภาคการศึกษา ๆ ละ 25,500 บาท
 2. เป็นทุนช่วยเหลือเฉพาะค่าใช้จ่ายรายเดือน ทุนประเภท ข (2) จำนวนเงิน 10,000-20,000 บาท
 3. เป็นทุนช่วยเหลือเฉพาะค่าใช้จ่ายรายเดือน ทุนประเภท ค จำนวนเงินไม่เกิน 10,000 บาท
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับทุน:
 
1. เป็นผู้สอบผ่านข้อเขียนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี  คณะวิทยาศาสตร์ หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในฐานะ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ขาดแคลนทุนทรัพย์
3. มีความประพฤติเรียบร้อย แต่งกายสุภาพ
4. ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯ และมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ
5. ไม่เป็นนิสิตที่ได้รับทุนในโครงการ พสวท โอลิมปิกวิชาการ ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ หรือทุนต่อเนื่องอื่น ๆ
 
หลักฐานการสมัคร:
1. หนังสือรับรองเงินเดือนของบิดา / มารดา หรือผู้ปกครอง
2. หนังสือรับรองฐานะครอบครัวของผู้สมัครขอทุน โดยผู้รับรองต้องเป็น
- ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 5 ขึ้นไป หรือ ตำแหน่งเทียบเท่า (ทหาร/ตารวจต้องมียศตั้งแต่พันตรีขึ้นไป) หรือ
- ผู้ปกครองท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป (ตามแบบฟอร์มที่แนบ)
3 ใบรายงานผลการศึกษา
4. รูปถ่ายสภาพบ้าน และทรัพย์สินของครอบครัว
5. สำเนาทะเบียนบ้านของนิสิต / ผู้ปกครอง พร้อมเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
6. สำเนาบัตรประชาชนของนิสิต พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
7. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
8. สำเนาบัตรประชาชน / ข้าราชการ ของผู้รับรองรายได้ของครอบครัว
 
สถานที่และกำหนดเวลาการรับสมัคร:
ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ หน่วยพัฒนาวิชาการและพัฒนานิสิต (กิจการนิสิต) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง 104 อาคารเคมี 2
 
นิสิตปัจจุบัน: เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนปลาย เพื่อขอทุนสำหรับปีการศึกษาหน้า โดยรับใบสมัครที่ห้องกิจการนิสิตเท่านั้น
 
นิสิตใหม่: เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา ตั้งแต่ประกาศผลเข้าศึกษาต่อของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ห้องกิจการนิสิต หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ กิจการนิสิต:แบบฟอร์มต่างๆ ในหัวข้อ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทุนการศึกษา และทำการส่งใบสมัครภายในวันที่มารับเอกสารแรกเข้า
 
 
หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยพัฒนาวิขาการและพัฒนานิสิต(กิจการนิสิต) คณะวิทยาศาสตร์              โทร. 02-2185033-4 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.00 น. (ในวันทำการ)
 

ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ).

เป็นเงินทุนกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ตามที่กองทุนกำหนด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

1. แบบกยศ. คือ กู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนตามอัตราค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บแต่ไม่เกินเพดานที่กองทุนกำหนด และค่าครองชีพเหมา  จ่ายปีละ 28,800 บาท (2,400 บาท ต่อเดือน)  
2. แบบกรอ. คือ กู้ยืมเงินได้เฉพาะค่าเล่าเรียนตามอัตราค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บแต่ไม่เกิน เพดานที่กองทุนกำหนด ทั้งนี้ ผู้กู้จะต้อง  ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาระบุไว้รายละเอียดติดตามได้จากประกาศของมหาวิทยาลัย และ www.e-Studentloan.or.th

สวัสดิการสำหรับนิสิตด้านอื่นๆ

 

ตราติดรถยนต์

คุณสมบัติ นิสิตปริญญาตรี ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป และบัณฑิตศึกษา ช่วงเวลาที่เปิดขอแบบฟอร์ม ภายในเดือนแรกของการเปิดเทอมต้น และเปิดเทอมปลาย ตราติดรถยนต์ที่ทำให้นิสิตจะเป็นตราสีชมพู สามารถนำไปลดหย่อนค่าจอดรถที่อาคารจอดรถภายในมหาวิทยาลัย เช่น อาคารจามจุรี 9 หรืออาคารมหาจักรีสิรินธร

ให้คำปรึกษานิสิต

สามารถติดต่อได้หลายช่องทาง เช่น

- หน่วยพัฒนาวิชาการและพัฒนานิสิต (กิจการนิสิต) คณะวิทยาศาสตร์ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 น. หรือ โทรศัพท์ 02-218-5033-4
- พบ และ ปรึกษาพูดคุย ที่สำนักบริหารกิจการนิสิต โดยอาจารย์ทางด้านจิตวิทยา และจิตแพทย์ วันจันทร์ - วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. หรือ โทรศัพท์ 02-218-7045
- สายด่วนจุฬาฯ โดยการปรึกษาหารือทางโทรศัพท์ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 12.00-17.00น.
โทรศัพท์ 02-254-1558

อื่นๆ

 

 

 

COMING SOON !!!

Canonball Magazine | All