วินัยและคุณภาพ

วินัย คุณภาพ และงานประกันคุณภาพของนิสิต

งานวินัยและคุณภาพนิสิต

 • ควบคุมดูแลประสานงานกับคณาจารย์ในการควบคุมให้นิสิตปฏิบัติตามระเบียบการแต่งกายของนิสิต
 • ควบคุมดูแลความประพฤติของนิสิตให้มีความเหมาะสมเรียบร้อย
 • ดำเนินการพิจารณาความผิดในด้านวินัยและความประพฤติของนิสิตตามคำร้องจากคณาจารย์หรือนิสิตหรือบุคคลภายนอกหน่วยงาน
 • ควบคุมดูแลประสานงานกับคณาจารย์ในการควบคุมให้นิสิตปฏิบัติตามระเบียบการแต่งกายของนิสิต
 • ดำเนินการพิจารณาความผิดในด้านวินัยและความประพฤติของนิสิตตามคำร้องจากคณาจารย์หรือนิสิตหรือบุคคลภายนอกหน่วยงาน
 • ประสานงานกับสำนักงานนิสิตสัมพันธ์ในการควบคุมดูแลความประพฤติและวินัยของนิสิตให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ได้ตั้งไว้
 • ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตรู้จักหน้าที่ของตนตามระเบียบวินัยนิสิต จุฬาฯ

วินัยนิสิต

 • 1. ปฏิบัติตามกฎของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2. ปฏิบัติตามหลักศีลธรรม
 • 3. แต่งกายถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย
 • 4. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ อบายมุข ทั้งหลาย เช่น เสพสุรา ยาเสพติด เล่นการพนัน
 • 5. แสดงบัตรนิสิตได้ทันทีเมื่ออาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยขอตรวจสอบ
 • หมายเหตุ : หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษโดยการทำทัณฑ์บนและตัดคะแนนความประพฤติ
  - นิสิตทุกคนมีคะแนนความประพฤติคนละ 100 คะแนน
  - ตัดเกิน 40 คะแนน ถูกพักการศึกษา
  - ตัดครบ 100 คะแนน พ้นสภาพการเป็นนิสิต

การแต่งกายของนิสิตชายและนิสิตหญิง

 • นิสิตชาย
 • 1. เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ไม่มีลวดลาย
 • 2. กางเกงสีดำหรือสีกรมท่า (กางเกงขายาวสีขาว เฉพาะพิธีการ)
 • 3. ถุงเท้าสีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม
 • 4. รองเท้าหุ้มส้นสีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม
 • 5. เข็มขัดหนังสีดำ มีหัวเข็มขัดตราพระเกี้ยวตามแบบของมหาวิทยาลัย
 • 6. เนคไทมีตราพระเกี้ยวตามแบบของมหาวิทยาลัย
 • นิสิตหญิง
 • 1. เสื้อสีขาวเกรี้ยวไม่มีลวดลาย มีความหนาพอสมควร ส่วนยาวของตัวเสื้อให้เลยสะเอว โดยให้กระโปรงทับไว้อย่างมิดชิด ปกเสื้อปลายแหลม ผ่าอกตรงโดยตลอด ติดกระดุมมีรูปพระเกี้ยว 4 ดุม ตามแบบของ มหาวิทยาลัย มีสาบด้านหลังของเสื้อที่กึ่งกลางตัว ใต้สาบทำจีบ ชนิดครีบ แขนเสื้อสั้นเหนือข้อศอกปลายแขนมีผ้าอีกชิ้นหนึ่งตลบขึ้นส่วนที่ตลบกลับตรงท้องแขนให้แคบกว่าหลังแขน
 • 2. เครื่องหมายตราพระเกี้ยวตามแบบของมหาวิทยาลัย ประดับที่อกเสื้อเบื้องขวา
 • 3. เข็มขัด ทำด้วยหนังสีดำหรือสีน้ำตาล มีหัวเข็มขัดตราพระเกี้ยวตามแบบของมหาวิทยาลัย
 • 4. กระโปรง ทำด้วยผ้าสีน้ำเงินแก่หรือสีดำเกลี้ยงไม่มีลวดลายแบบเรียบร้อย
 • 5. รองเท้า แบบสุภาพหุ้มส้มหรือมีสายรัดส้นสีดำ ขาว น้ำตาล น้ำเงิน หรือเทา

การแต่งกายนิสิตชายและนิสิตหญิง ชั้นปีที่ 1 ตามระเบียบจุฬาฯ ดังต่อไปนี้

 • นิสิตชาย
 • 1. เสื้อเชื้อสีขาว ไม่มีลวดลาย ใส่ชายเสื้อเอาไว้ในกางเกง
 • 2. เนคไท สีกรมท่า มีตราพระเกี้ยวตามแบบของมหาวิทยาลัย
 • 3. กางเกงขายาวแบบสากลสีกรมท่า หรือสีดำ (กางเกงขายาวสีขาว เฉพาะพิธีการ)
 • 4. เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีเงิน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ดุนเป็นรูป พระเกี้ยว
 • 5. ถุงเท้าสีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม
 • 6. รองเท้าสีดำหุ้มส้น
 • นิสิตหญิง
 • 1. เสื้อ สีขาวปกเชิ้ตปลายแหลม ไม่มีลวดลาย ไม่มัน มีความหนา พอสมควร ไม่ตีเกล็ด ไม่รัดรูป สาบหน้าซ้อนลึกพอที่ไม่มีช่อง ให้เห็นระหว่างช่วงกระดุม ระดับเครื่องหมาย พระเกี้ยวทำด้วย โลหะสีเงินที่อกเสื้อเบื้องขวา ติดดุมโลหะสีเงินดุน เป็นรูปพระเกี้ยว 5 เม็ด ใส่ชายเสื้อเอาไว้ในกระโปรง
 • 2. เข็มขัด ทำด้วยสักหลาด หรือหนังกลับสีน้ำตาลเข้ม หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีเงินรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ดุนเป็นรูปพระเกี้ยว คาดทับรอยต่อที่กระโปรงทับเสื้อ
 • 3. กระโปรง สีกรมท่า หรือสีดำมีจีบรอบตัว ไม่มีลวดลาย ความยาวคลุมเข่า
 • 4. รองเท้า สีขาว หุ้มส้น แบบสุภาพ
 • 5. ถุงเท้า สีขาวแบบเรียบ ไม่มีลวดลาย

คำชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนในทางปฏิบัติ

 • 1. นิสิต ต้องแต่งกายชุดเครื่องแบบนิสิต หรือชุดสุภาพให้ถูกต้องขณะเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย แม้จะไม่มีการเรียนการสอนหรือไม่ได้มาติดต่อราชการอื่นใด
 • 2. นิสิตต้องแต่งกายชุดเครื่องแบบนิสิตหรือชุดสุภาพที่ถูกต้องตลอดเวลาที่ อยู่ในเขตมหาวิทยาลัยถึงแม้จะเป็นช่วงหลังเวลา 16.00 น. หรือวัดหยุดราชการก็ตาม
 • 3. นิสิตที่แต่งชุดเครื่องแบบนิสิตออกนอกบริเวณมหาวิทยาลัย จะต้องแต่งกายให้ถูกต้องมิฉะนั้นจะถือว่ามีความผิดเป็นสองกรณี คือ การแต่งการผิดระเบียบ และการกระทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
 • 4. นิสิตทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย ดังนี้ (ประมวลจากระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. 2527)
 • 4.1 นิสิตต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย โดยเคร่งครัด
  4.2 นิสิตต้องรักษาเกียรติคุณและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
  4.3 นิสิตต้องเชื่อฟังคำสั่งหรือคำตักเตือนของอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
  4.4 นิสิตต้องแสดงบัตรประจำตัวได้ทันทีเมื่ออาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายขอตรวจสอบ

งานประกันคุณภาพนิสิต

 • ควบคุมการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามขั้นตอนและเวลาการดำเนินการที่ได้กำหนดไ
 • รวบรวมปัญหาที่เกิดจากการดำเนินการต่าง ๆ และพิจารณาปรับเปลี่ยนขั้นตอนการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมที่สุด
 • จัดทำหรือปรับเปลี่ยนคู่มือการดำเนินการของฝ่ายให้เกิดความทันสมัย