เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับงานกิจการนิสิต

บุคลากร

คณบดี ศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช
รองคณบดี ดูแลงานด้านกิจการนิสิต รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ วรานุศุภากุล
ผู้ช่วยคณบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญญพร บุญมหิทธิสุทธิ์
ผู้ช่วยคณบดี  อาจารย์ ดร.อธิปัตย์ ธำรงธัญลักษณ์
หัวหน้าหน่วย คุณหนึ่งฤทัย วิชัยกุล
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา คุณวิภาศิริ ครุฑทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ คุณลอยนภา มณีนิล
   

 

การบริหารจัดการงานกิจการนิสิต

...งานกิจการนิสิตมีความยิ่งใหญ่สำคัญในตัวของมันเอง กาลเวลาเปลี่ยน หรือผู้บริหารเปลี่ยนไป แต่องค์กรนิสิตก็คงดำเนินรูปแบบของมันไปตามสังคมของนิสิตเรื่อยไปตราบที่มีจุฬา...

 

วัตถุประสงค์ของงานกิจการนิสิต

 งานกิจการนิสิต มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตตามพันธกิจ ในการผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์ ของสังคมที่เพียบพร้อมทั้งด้านความรู้ความสามารถคุณธรรม จริยธรรม พลานามัยและมีโลกทัศน์กว้างไกลโดยหวังว่านิสิตที่สำเร็จการศึกษา จะเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ตามพระราชประสงค์ของพระผู้พระราชทานกำเนิด และปณิธานของมหาวิทยาลัยพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคม ทุกระดับได้อย่างเต็มภาคภูมิ