เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับงานกิจการนิสิต

บุคลากร

คณบดี ศาสตราจารย์ ดร.ประณัฐ โพธิยะราช
รองคณบดี ดูแลงานด้านกิจการนิสิต รองศาสตราจารย์ ดร.สีหนาท ประสงค์สุข
ผู้ช่วยคณบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตภณ สุระประสิทธิ์
ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ อาจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ ธรรมโชติ จรูญโรจน์
หัวหน้างานวิชาการและกิจการนิสิต คุณหนึ่งฤทัย วิชัยกุล
หน่วยหน้าหน่วยพัฒนาวิชาการและพัฒนานิสิต -
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา คุณวิภาศิริ ครุฑทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ คุณลอยนภา มณีนิล
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา คุณสุรีย์ คงฤทธิ์

 

การบริหารจัดการงานกิจการนิสิต

...งานกิจการนิสิตมีความยิ่งใหญ่สำคัญในตัวของมันเอง กาลเวลาเปลี่ยน หรือผู้บริหารเปลี่ยนไป แต่องค์กรนิสิตก็คงดำเนินรูปแบบของมันไปตามสังคมของนิสิตเรื่อยไปตราบที่มีจุฬา...

 

วัตถุประสงค์ของงานกิจการนิสิต

 งานกิจการนิสิต มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตตามพันธกิจ ในการผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์ ของสังคมที่เพียบพร้อมทั้งด้านความรู้ความสามารถคุณธรรม จริยธรรม พลานามัยและมีโลกทัศน์กว้างไกลโดยหวังว่านิสิตที่สำเร็จการศึกษา จะเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ตามพระราชประสงค์ของพระผู้พระราชทานกำเนิด และปณิธานของมหาวิทยาลัยพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคม ทุกระดับได้อย่างเต็มภาคภูมิ