กิจการนิสิต

 

 

งานสวัสดิการนิสิต

 • ดำเนินการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา
 • ดำเนินการให้ทุนกู้ยืมชั่วคราวแก่นิสิตที่มีปัญหาฉุกเฉิน
 • ดำเนินการให้คำปรึกษาแก่นิสิตในด้านต่าง ๆ
 • ประสานงานเรื่องทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาของรัฐบาล
 • ประสานงานด้านหอพักชาย – หญิง
 • งานด้านอนามัย (บรรเทาความเจ็บปวดก่อนนำส่งโรงพยาบาล)
 • ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางด้านวิชาการ - กิจกรรม

งานกิจกรรมนิสิต

 • ดูแลประสานงานกับสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคณะ
 • ประสานงานกับสำนักงานนิสิตสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
 • ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมและผู้แทนชมรมในการจัดกิจกรรมของชมรม
 • ควบคุมดูแลการจัดสถานที่ในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ในการดำเนินการของกิจกรรมต่าง ๆ
 • ควบคุมดูแลงบประมาณและค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของนิสิต
 • ติดต่อประสานงาน หน่วยราชการเกี่ยวกับกิจกรรมต่างจังหวัด